Partners

Ljudska univerza Velenje, ustanovljena leta 1959, je javni neprofitni zavod za izobraževanje odraslih, ki izobražuje in podpira različne ciljne skupine. LUV aktivno sodeluje v regionalni skupnosti z izboljšanjem izobrazbene strukture prebivalstva, motiviranjem in informiranjem članov skupnosti ter njihovim vključevanjem v formalne in neformalne izobraževalne programe. Več kot 60 pogodbenih učiteljev podpira 22 zaposlenih. Programi so namenjeni odraslim in mladim. Programi vključujejo osnovno šolo za odrasle, programe srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, jezikovne in IKT tečaje, prilagojene različnim ciljnim skupinam (NEETs, poslovni sektor, starejši), programe usmerjanja na trg dela, programe socialne aktivacije, študijske tečaje, delavnice in nacionalni in mednarodni projekti. LUV je aktivno vključen v različne lokalne, regionalne in nacionalne pobude in akcije (teden vseživljenjskega učenja, izobraževalni festivali in drugi dogodki). LUV ima dolgoletne izkušnje s sodelovanjem in koordinacijo evropskih projektov in je trenutno vključen v 18 mednarodnih projektov (večinoma Erasmus+ KA2). 

Znotraj LUV delujeta tudi 2 centra za medgeneracijsko učenje in več kot 20 prostovoljcev ter Pattern City – ekosistem za izobraževanje, eksperimentiranje, izdelavo prototipov in inovacije. Edinstveno, interaktivno digitalno učno okolje je osredotočeno na zagotavljanje interdisciplinarne vsebine z metodologijami učenja dela in igrivega učenja. LUV ponuja tudi program socialne integracije za ljudi, ki so oddaljeni od trga dela, s poudarkom na izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti. LUV je aktiven v lokalnem okolju s podporo podeželju prek razvojnih programov in usposabljanj za izboljšanje osnovnih in podjetniških znanj. 

Kot ena od novejših držav članic EU predstavlja LUV most do vzhodnoevropskega izobraževalnega sistema, kjer je simulacija kot pedagoška metoda še dokaj neznana. 

Artevelde

Arteveldehogeschool (AHS) je ena največjih univerz uporabnih ved v Flandriji (Belgija), ki šteje več kot 15000 študentov, 1400 zaposlenih in 11 kampusov v središču mesta Gent. AHS je odprt inštitut, kjer so ustvarjalnost, inovativen način razmišljanja, samostojno učenje in podjetnost ključne vrednote. Kot inštitut, ki temelji na kulturi internacionalizacije, je AHS aktiven partner v raznolikih mednarodnih mrežah, se udeležuje različnih mednarodnih konferenc in intenzivno sodeluje z mednarodnimi partnerji v izobraževalne in raziskovalne namene. AHS ima pet strokovnih centrov (Centre of Expertise), ki ponujajo široko paleto študijskih programov na področjih: poslovanja in upravljanja; komunikacije, medijev in oblikovanja; izobraževanja; družbenih ved; zdravja in nege. 

ENVISION je projekt, ki ga je prijavil oddelek za zdravstveno nego, splošno znan po svojem inovativnem načinu poučevanja in eden od belgijskih pionirjev na področju simulacijskega izobraževanja. Ekipo zdravstvene nege SIM@RT pri AHS sestavlja 13 usposobljenih inštruktorjev simulacije in moderatorjev, ki organizirajo več kot 500 praktičnih simulacij za študente zdravstvene nege v monodisciplinarnem in multidisciplinarnem okolju. 

Med pandemijo COVID-19 je bil AHS nemudoma prisiljen preiti na učenje na daljavo in kombinirano učenje, kar je pogosto vodilo v prekinitev simulacijskih dejavnosti, ki potekajo v živo. V tem novem pedagoškem obdobju bo razvita spletna alternativa za osebno simulacijo, ki bo učiteljem in študentom zdravstvene nege ponudila dopolnilno orodje v simulacijski pedagogiki kot kritično izobraževalno komponento v učnih načrtih, usmerjenih v prakso.

OAMK

Univerza uporabnih znanosti Oulu (OUAS) izobražuje strokovnjake za potrebe poklicnega življenja, ima približno 9000 študentov in 650 članov osebja. Oamk služi potrebam delovnega in gospodarskega življenja ter kulture, ohranja raznolikost politehničnega izobraževanja na severnem Finskem. Raziskovalno, razvojno in inovacijsko delo (RRI delo) je poleg pedagoškega druga temeljna naloga OAMK. Cilj njihovega dela je podpirati razvoj regije Oulu in celotne severne Finske z zagotavljanjem nove kompetentne delovne sile, podporo poslovnim dejavnostim, razvojem inovacijskih dejavnosti in s povečanjem mednarodne interakcije. Glavna področja in razvojni cilji so podprti s strani IKT, kulture in navzkrižnih medijev. Aktivne raziskave, razvoj in inovacije ter tesne mednarodne povezave pomagajo celotni univerzi pri doseganju teh ciljev.

URV je leta 1991 ustanovil katalonski parlament iz že obstoječih fakultet in šol. Na ta način je bila obnovljena tarragonska univerza iz 16. stoletja. Že od prvega dne je bil njen cilj zelo jasen: širiti znanje, ki bo služilo družbi in s tem prispevalo k družbenemu in gospodarskemu razvoju svojega okolja, ki se je skozi čas postopoma preoblikovalo. 

Družbene in kulturne spremembe so odprle vrata novemu okviru, v katerem morajo naši študenti in bodoči delavci sodelovati v Evropi. Na URV usposabljamo strokovnjake po načelih evropske harmonizacije, ki je ključni dejavnik za odpiranje vrat v svet dela brez meja. In to počnemo z zagotavljanjem celotnega nabora izobraževalnih možnosti z več kot 40 dodiplomskimi tečaji in 50 magistrskimi stopnjami (mnogi so meduniverzitetni), obsežnim doktorskim programom in prilagodljivimi programi vseživljenjskega učenja, tako da lahko strokovnjaki nenehno posodabljajo svoje znanje in se izboljšujejo svoje sposobnosti. Skupaj naše tečaje obiskuje več kot 15000 študentov. 

Podatki kažejo, da URV ni le ena vodilnih univerz v Kataloniji, temveč tudi ena vodilnih univerz v evropskem prostoru glede kakovosti poučevanja, predanosti stalnemu usposabljanju ter odličnosti svojih raziskav, razvoja in inovacij. 

ENVISION je ponudil priložnost za sodelovanje med dvema oddelkoma (zdravstvena nega in pedagogika) s komplementarnim strokovnim znanjem na področju simulacij na področju pediatrične nege in izobraževalne tehnologije. Člani multidisciplinarne ekipe bodo pomagali doseči rezultate projekta in dali močno metodološko in pedagoško osnovo virtualnih simulacij.

Toronto Metropolitan University

Toronto Metropolitan University si prizadeva, da se učenje v razredu nadgrajuje z znanjem in izkušnjami iz resničnega sveta, je zagovornica raznolikosti, podjetništva in inovacij. Toronto Metropolitan University ima več kot 45000 študentov, ki obiskujejo 62 dodiplomskih in 55 podiplomskih programov (magistrskih in doktorskih). Skupni študijski program zdravstvene nege Toronto Metropolitan, Centennial, George Brown, ustanovljen leta 2001, je največji program v okviru Daphne Cockwell School of Nursing Toronto Metropolitan University, saj je v vsa štiri leta programa vpisanih več kot 2000 študentov. Program je vzpostavil učinkovite prakse sodelovanja med različnimi strokovnimi aktivi, kar zagotavlja kakovostno izobraževanje na področju zdravstvene nege ne glede na to, na kateri lokaciji se izobražujejo. Ta zavezanost k sodelovanju in timskemu delu je bila podlaga za razvoj virtualne simulacijske igre (VGS). Od leta 2013, ko so trije člani fakultete razvili prvo igro, je mnogo članov fakultete sodelovalo pri razvoju VGS in raziskovanju, kako je mogoče virtualno simulacijo učinkovito vključiti v program. ‘Program sodelovanja’ je vodilni pri vključevanju virtualnih simulacij v učne načrte zdravstvene nege, saj razvijajo simulacije, ki so posebej zasnovane za doseganje ciljev predmeta in podporo učenju. Pandemija COVID-19 je izpostavila prednost virtualnih simulacij, izobraževalci medicinskih sester na nacionalni in mednarodni ravni pa so uporabili naše simulacije za izboljšanje učenja pri prehodu na poučevanje na daljavo. Do danes je bilo po vsem svetu izvedenih več kot 1,5 milijona predvajanj naših VGS. Virtualne igralne so prosto dostopni vir (https://games.de.torontomu.ca/hospital/).    

Virtualne igralne simulacije so bile deležne obsežnega testiranja in ocenjevanja, da bi izboljšali zasnovo in obogatili učno izkušnjo.  

Univerza v Gentu (skrajšano UGent) je ena največjih flamskih javnih raziskovalnih univerz, ki jo sestavlja 46.000 študentov in 15.000 uslužbencev. Univerza v Gentu je aktiven partner v nacionalnem in mednarodnem izobraževalnem, znanstvenem in industrijskem sodelovanju. Univerza podpira tudi univerzitetno bolnišnico Gent, ki je ena največjih bolnišnic v Belgiji (6.000 zaposlenih). Univerza v Gentu se nenehno uvršča med 100 najboljših univerz na svetu. Univerzo v Gentu sestavlja 11 fakultet z več kot 79 posameznimi oddelki. Univerza si prizadeva za izobraževanje na najvišji ravni, zato uporablja inovativne metode poučevanja in sodobno tehnologijo. Kombinirano učenje je uvedeno na vsaki fakulteti. Projekti v različnih disciplinah uživajo mednarodni ugled, dokaz za to so številne soobjave, več kot 40 prejemnikov štipendij ERC in stotine projektov, ki jih financira evropski program.

Joubel je ustanovil projekt H5P in deluje v skladu z vizijo opolnomočenja vseh za ustvarjanje, deljenje in uporabo interaktivne vsebine. Joubelovo vodenje projekta H5P vključuje podporo skupnosti, mreženje znotraj skupnosti, komuniciranje s skupnostjo prek glasil, družbenih medijev in foruma H5P.org ter zagotavljanje posodobitve programske opreme. Joubel trenutno gosti središče H5P, ki članom skupnosti distribuira  vse vrste vsebin H5P (predloge). Joubel ima šest redno zaposlenih in najema svetovalce v različnih državah. 

H5P spreminja pogled ljudi na interaktivno vsebino. H5P vsakomur olajša ustvarjanje in deljenje interaktivne vsebine, odlikuje se z odlično uporabniško izkušnjo tako za ustvarjalce kot za potrošnike vsebin. Eksponentno naraščajoča spletna mesta uporabljajo H5P za zagotavljanje interaktivnih vsebin svojim uporabnikom. H5P je mogoče vključiti v že obstoječe sisteme, kot so Canvas, Brightspace ali WordPress, kar lahko uporabnikom teh sistemov omogoči hitrejše ustvarjanje boljše vsebine. Za razliko od mnogih interaktivnih orodij za razvoj vsebin H5P akademikom omogoča ustvarjanje privlačnih in interaktivnih gradiv brez potrebe po dodatni tehnološki podpori. Akademikom omogoča, da svoje vsebine lažje predstavijo študentom in hkrati pridobijo pomembne informacije o angažiranosti in napredku študentov. H5P se morda na prvi pogled zdi poenostavljen, vendar je njegov vpliv na poučevanje velik. 

Obstoječe in na novo razvite interaktivne vsebine H5P bodo skupaj tvorile platformo za Envision-VGS.

ERASMUS+ KA2 – KA226 HEI Digital education readiness: Innovative practices in a digital era  

Envision je podprt z donacijo Evropske komisije. Da bi se odzvali na okoliščine, ki jih je ustvarila pandemija COVID-19, program Erasmus+ podpira naše partnerstvo za pripravljenost na digitalno izobraževanje. 

Namen projektov pripravljenosti na digitalno izobraževanje je opremiti sisteme izobraževanja in usposabljanja za soočanje z izzivi, ki jih prinaša nedavni nenaden prehod na spletno učenje in učenje na daljavo, vključno s podporo učiteljem pri razvoju digitalnih kompetenc in varovanjem vključujoče narave učnih priložnosti. 

Cilj je okrepiti sposobnost institucij za izobraževanje in usposabljanje pri zagotavljanju visokokakovostnega in vključujočega digitalnega izobraževanja.

Disclaimer: Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.