Utforsk H5P i nettbaserte simuleringsspill

Virtuelle spill-simuleringer

Realistisk simulering med filmklipp.

Utdanningsverktøy

Utdanningsverktøy som støtter VGS.

Ubegrenset tilgang

åpent kildekode for alle

Virtuelle spill-simuleringer

De siste årene har simulering i utdanning utviklet seg til å bli en viktig del av et praksisorientert pensum i helseutdanning. Simulering gir studentene mulighet til å øve interaktivt på kliniske-, kommunikasjons- og beslutningsferdigheter i realistiske scenarioer fra helsevesenet. De bruke all kunnskap og ferdigheter i praksis, løse problemer og til og med tillates å gjøre feil uten å skade pasientene sine. Det psykologisk trygge simuleringsmiljøet øker selvtilliten til studentene og fremmer dermed læring. Samtidig ble klasseromsundervisning regelmessig avlyst på grunn av COVID-19, inkludert ansikt-til-ansikt simuleringsøkter.

For å opprettholde prinsippene og fordelene med simulering i pedagogikken, utforsket Envision-prosjektet nye typer nettbaserte simuleringer og valgte den relativt nye undervisnings- og læringsaktiviteten Virtual Gaming Simulation (VGS). Virtual Gaming Simulation beskrives som “høyoppløselig, 2D oppslukende simuleringer ved bruk av videoer av simulerte pasienter (spilt av skuespillere) der brukeren kan ta kliniske beslutninger for helsefaglig læring”.

I gjennomføringen får studenten tilgang til pasientens helsehistorikk og går deretter gjennom flere beslutningspunkt med to til fire alternativer eller valg om hvordan de best kan vurdere situasjonen eller gi hjelp. Denne bruken av branching scenario engasjerer studentene og lar dem se konsekvensene av sine beslutninger (Verkuyl et al., 2022). Læringsopplevelsen integrerer også de andre viktige komponentene i simulering: evaluering før og etter scenarioet. Virtuelle spillbaserte simuleringer kan brukes individuelt av studenter eller i grupper. VGS er web-basert og svært enkelt tilgjengelig for lærere og studenter. VGS kan spilles hvor som helst, når som helst, med repetitiv spilling som fasiliterer ferdighetsutvikling.

ENVISION-prosjektet har som mål å forbedre lærernes og studentenes digitale kompetanse for bruk og opprettelse av Virtual Gaming Simulation. Konsortiet lager to Virtual Gaming Simulations, en innen hjemmetjenesten og en innen pediatrisk akuttmedisin. Den første VGS er utviklet for fjernundervisning ved bruk av anbefalt praksis for simuleringer. Andre generasjons Virtual Gaming Simulation legger til to flere læringsstrategier, det vil si blandet læring  og klasseromsundervisning, brukt i  en pediatrisk nettbasert simulering.

Utdanningsverktøy som støtter VGS.

Det vil bli utviklet et europeisk digitalt rammeverk som integrerer alle hovedkomponentene i VGS: forevaluering, gjennomføring og etterevaluering. I samarbeid med den nettbaserte teknologileverandøren Joubel, vil nye utdanningsverktøy forbedre opplevelsen av den nettbaserte simuleringen. Det vil også utvikles et system for læringsanalyse, slik at når elevene spiller de virtuelle spillsimuleringene, data samles automatisk inn om deres handlinger og valg. Ved slutten av hver VGS vil det genereres en læringsanalyse i form av en individualisert oppsummering av gjennomføringen. Elevene kan bruke denne rapporten for å identifisere styrker og forbedringsområder, og kan også brukes i deres etterevaluering. I tillegg vil verktøyet for selvevaluering generere en rapport som kan brukes i gruppeevaluering. Pedagoger eller veiledere vil kunne bruke begge læringsanalyse-rapportene for å avgjøre hvilke fagområder det bør fokuseres på i etterevaluering eller i klassen.

Ubegrenset tilgang - åpent kildekode for alle

Envision Virtual Gaming Simulations er innebygd på denne nettsiden som en fritt tilgjengelig utdanningsressurs. I spillene kan du utforske VGS i hjemmetjenesten og VGS i pediatrisk nødhjelp.

Disse VGS kan spilles på nettsiden. Som lærer kan du også velge å integrere dem i din egen læringsplattform. Retningslinjer støtter elever, lærere og fagstab i utvikling av deres digitale kompetanse for å bruke disse VGS og å lage nye spill.

Avhengig av organisatoriske muligheter, kan begge VGS brukes i klasserom, i blandet undervisning og / eller nettbasert undervisning.

I samarbeid med følgende partnere

Medfinansiert av Erasmus + Den europeiske union.

Review

I was really impressed with the storyline, the writing, and the different mini scenarios. I really enjoyed that the script was written from a holistic lens and took so many factors into consideration.
Caitlin Cosgrove
Student